~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Τοπική διαδικτυακή Εφημερίδα * με νέα για την Ανατολή Νέας Μάκρης * συντάκτης Πάνος Σ. Αϊβαλής * τηλ.: 22940 99125 - ώρες 12.00 -14.00 μ.μ. * επικοινωνία email: kepeme@gmail.com * Σελίδες επικοινωνίας των κατοίκων της περιοχής * για μια ανθρώπινη συνοικία των Ονείρων * με ελεύθερους χώρους και παιδότοπους * δεινά = [γεγονότα συνήθ. απρόσμενα, που φέρνουν στον άνθρωπο μεγάλη δυστυχία συμφορές]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ροή ειδήσεων

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2009

Σχέδια Νόμου για τα Δάση & καμμένες εκτάσεις
Διαβάστε το πλήρες σχέδιο νόμου* για την προστασία των δασών και την αντίστοιχη εισηγητική έκθεση **

Την αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών σε όλες τις καμμένες δασικές εκτάσεις της Αττικής και ίδρυση Υπηρεσίας Κατεδαφίσεων τυχόν αυθαιρέτων στις εκτάσεις αυτές, προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος που εγκρίθηκε σήμερα από το υπουργικό συμβούλιο.


ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ


ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Άρθρο 1
Αναστολή έκδοσης οικοδομικών Αδειών και απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών
1. Αναστέλλεται η έκδοση οικοδομικών αδειών και απαγορεύεται η εκτέλεση οποιασδήποτε οικοδομικής εργασίας σε όλα τα γήπεδα και οικόπεδα που βρίσκονται εν όλω ή εν μέρει εντός του περιγράμματος των καμένων περιοχών του Νομού Αττικής, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2009, όπως το περίγραμμα αυτό αποτυπώνεται στο προσαρτημένο Παράρτημα Α
2. Η αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και η απαγόρευση εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών ισχύουν για τις εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλεων και εκτός ορίων οριοθετημένων οικισμών, μέχρι την κύρωση των δασικών χαρτών, και για τις εκτάσεις εντός σχεδίου πόλεων και ορίων οριοθετημένων οικισμών μέχρι την κήρυξη ως αναδασωτέων των δασών και δασικών εκτάσεων των περιοχών της προηγούμενης παραγράφου. Οι σχετικές πράξεις πρέπει να εκδοθούν εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος.
3. Οι πράξεις κήρυξης της αναδάσωσης και κύρωσης των δασικών χαρτών δημοσιεύονται και στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής.
Άρθρο 2

   Εξαιρέσεις  
1. Από την αναστολή του προηγούμενου άρθρου εξαιρούνται :
α) η έκδοση οικοδομικών αδειών επισκευής και η εκτέλεση των σχετικών εργασιών, μόνο για τα νομίμως υφιστάμενα κτίσματα, που υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν από τις ως άνω πυρκαγιές.
β) η έκδοση οικοδομικών αδειών για δημόσια έργα και έργα υποδομής για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης
2. Η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών για την ανέγερση κτισμάτων εντός του περιγράμματος των περιοχών της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος για τα οποία είχε εκδοθεί οικοδομική άδεια επιτρέπεται μόνο μετά από αυτοψία της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου της επόμενης παραγράφου, για τη διαπίστωση της θέσης του γηπέδου και της ακριβούς τοποθέτησης του κτίσματος.
3. Εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, για την εφαρμογή των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, Ειδικές Επιτροπές Ελέγχου. Στις Επιτροπές θα συμμετέχουν ένα μέλος από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, ένα μέλος από το οικείο Πολεοδομικό Γραφείο της περιοχής και ένα μέλος από το οικείο Δασαρχείο.

Άρθρο 3
Γεωγραφικές Συντεταγμένες Γηπέδων και Κτισμάτων
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στο στέλεχος κάθε άδειας οικοδομής που εκδίδεται, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο 2, αναγράφονται υποχρεωτικά οι γεωγραφικές συντεταγμένες του γηπέδου, οικοπέδου καθώς και του υπό ανέγερση κτίσματος ή της κατασκευής. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις εκτάσεις και τα κτίσματα που αναφέρονται στα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν τις πράξεις χαρακτηρισμού του άρθρου 14 του Ν. 998/79.

Άρθρο 4
Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων
1. Ιδρύεται Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων, ως Τμήμα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 4, 5, 6 και 7 του Ν 2947/2001 (ΦΕΚ Α’228) και του Π.Δ. 165/2003 (ΦΕΚ Α’ 137), υπαγόμενη στον Γενικό Επιθεωρητή, είναι αρμόδια για τον εντοπισμό αυθαιρέτων κατασκευών εντός των εκτάσεων των περιοχών του περιγράμματος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης
2. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Κατεδαφίσεων ασκούνται σε συνεργεία προς τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις αρμοδιότητες άλλων οργάνων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζονται θέματα συγκρότησης, οργάνωσης και λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Κατεδαφίσεων.

Άρθρο 5
Σύστημα Τηλεπισκόπησης Χαρτογράφησης
1. Η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» θέτει σε λειτουργία υπό την εποπτεία του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος που συγκροτήθηκε με τον Ν. 1647/1988 (ΦΕΚ Α’ 141) νόμου, σύστημα τηλεπισκοπικής περιοδικής χαρτογράφησης του Νομού Αττικής και ενημερώνει εντός του πρώτου τριημέρου κάθε ημερολογιακού μήνα την Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων του άρθρου 4 του παρόντος νόμου για κάθε νέο κτίσμα που εντοπίζεται στο χάρτη σε γήπεδο εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οριοθετημένων οικισμών στις περιοχές του περιγράμματος του άρθρου 1, το οποίο εμφανίζει στο χάρτη αναφέροντας υποχρεωτικά τις γεωγραφικές συντεταγμένες του κτίσματος. Με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία του ως άνω συστήματος  

Άρθρο 6
Στο Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ Α’ 275) «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» προστίθεται άρθρο 27Α, ως ακολούθως:

«Άρθρο 27Α
Επιτάχυνση της διαδικασίας κύρωσης δασικών χαρτών Νομού Αττικής»
Η κύρωση των δασικών χαρτών για το Νομό Αττικής γίνεται ως εξής:
1. Η ανάρτηση του δασικού χάρτη και η παράλληλη τοιχοκόλληση της πρόσκλησης διενεργούνται, το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την θεώρηση του δασικού χάρτη από την αρμόδια δασική υπηρεσία. Η θεώρηση του δασικού χάρτη από τη δασική υπηρεσία ολοκληρώνεται εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή του σε αυτήν.
2. Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά στην αμφισβήτηση του δασικού χαρακτήρα των εμφανιζόμενων στο χάρτη δασικών εκτάσεων. Κατά τη διαδικασία των αντιρρήσεων δεν επιτρέπεται να τεθούν ή να προβληθούν θέματα ιδιοκτησίας, ούτε να θιγούν δικαιώματα του Δημοσίου ή ιδιωτών. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τριμελής επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος. H επιτροπή αποτελείται από έναν ειρηνοδίκη με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία ως πρόεδρο, οριζόμενο κατά την κείμενη για τους δικαστικούς λειτουργούς νομοθεσία, καθώς επίσης έναν δασολόγο και έναν τοπογράφο μηχανικό. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο γραμματέας της επιτροπής. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΚΧΕ καθορίζεται επίσης ο ανώτατος αριθμός αντιρρήσεων που μπορεί να εξετάσει κάθε επιτροπή ανά συνεδρίαση, καθώς και η αμοιβή των μελών της. Ανάλογα με την αποδοχή ή την απόρριψη της αντίρρησης διορθώνεται ή μη και ο δασικός χάρτης.
3. Η κύρωση του δασικού χάρτη από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας διενεργείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την αναμόρφωση του δασικού χάρτη ή την απόρριψη των αντιρρήσεων, με βάση την προηγούμενη διαδικασία.
4. Μετά την κύρωσή του ο δασικός χάρτης καθίσταται οριστικός και/ή λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη σε κάθε διοικητική ή δικαστική διαδικασία. Επί των οριστικών δασικών χαρτών σημειώνονται οι περίμετροι όλων εν γένει των δασικών εκτάσεων, στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η αναμόρφωση κυρωθέντος δασικού χάρτη με προσθήκη ή διαγραφή εκτάσεων πρέπει να στηρίζεται σε διοικητικές πράξεις, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας, και κυρώνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, που λαμβάνεται μετά από εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Δασών.
5. Οι περιοχές του Νομού Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2009 εφόσον δεν έχουν κηρυχθεί υπό κτηματογράφηση, κηρύσσονται υποχρεωτικά εντός μηνός από την ισχύ του παρόντος νόμου υπό κτηματογράφηση και η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» αναθέτει μελέτη σύνταξης του οικείου δασικού χάρτη κατά τις κείμενες διατάξεις.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Άρθρο 7
Κτηματογράφηση και σύνταξη δασικού χάρτη σε περίπτωση πυρκαγιάς
Οι περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιά και δεν τελούν ή έχουν κηρυχθεί υπό κτηματογράφηση, κηρύσσονται αμέσως υπό κτηματογράφηση εντός μηνός από την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» αναθέτει άμεσα την σύνταξη δασικού χάρτη της πληγείσας περιοχής κατά τις κείμενες διατάξεις.


Άρθρο 8
Κατάργηση διατάξεων του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ Α’ 303)
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ Α’ 303), καταργείται. Οι παράγραφοι 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, όπως ισχύει αναριθμούνται σε 3, 4, 5, και 6 αντιστοίχως.
2. Η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ Α’ 303) δεν εφαρμόζεται για τα πρωτόκολλα της παρ. 5 του άρθρου 114 του Ν. 1892/1990, τα οποία εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Άρθρο 9
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
                **ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ               

Με το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου επιδιώκεται αφενός η αποτελεσματική προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2009 και αφετέρου καταργούνται διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Περί προστασίας δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» και λαμβάνεται πρόνοια για την άμεση κτηματογράφηση και σύνταξη δασικών χαρτών σε όποια περιοχή της χώρας πλήττεται από πυρκαγιά.

Η προστασία των εκτάσεων του Ν. Αττικής, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2009, επιτυγχάνεται με την αναστολή της έκδοσης οικοδομικών αδειών και εργασιών, για τις εντός σχεδίου πόλεων και ορίων οροθετημένων οικισμών μέχρι την κήρυξη της έκτασης ως αναδασωτέας και για την εκτός σχεδίου πόλεων και ορίων οροθετημένων οικισμών μέχρι την κύρωση των δασικών χαρτών τω περιοχών αυτών.

Στην κατεύθυνση αυτή κινείται και η ίδρυση της Ειδικής Υπηρεσίας Κατεδαφίσεων, η οποία θα εντοπίζει και θα κατεδαφίζει τις αυθαίρετες κατασκευές που εντοπίζονται με τηλεσκοπική χαρτογράφηση από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Για την αντιμετώπιση των ζημιών από τις πυρκαγιές προβλέπονται εξαιρέσεις στην έκδοση οικοδομικών αδειών και οικοδομικών εργασιών για τα νομίμως υφιστάμενα κτίσματα που υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν από την πυρκαγιά, καθώς και για τα δημόσια έργα και έργα υποδομής τα οποία έχουν ήδη χωροθετηθεί.
Για την επιτάχυνση των διαδικασιών σύνταξης και κύρωσης των δασικών χαρτών προβλέπονται ρυθμίσεις που καθορίζουν τους χρόνους ανά στάδιο μέχρι την κύρωση τους.

Για πλήρη διαφάνεια, θα αναρτώνται στον διαδικτυακό τύπο της Περιφέρειας Αττικής όλες οι αποφάσεις που αφορούν την κήρυξη της έκτασης ως αναδασωτέας, κύρωσης των δασικών χαρτών, εντοπισμού και κατεδάφισης αυθαιρέτων.

Στο Σχέδιο Νόμου υπάρχουν και οι λοιπές ρυθμίσεις που αφορούν το σύνολο της χώρας και οι οποίες αναφέρονται στην άμεση κήρυξη υπό κτηματογράφηση και παράλληλη σύνταξη δασικού χάρτη για κάθε περιοχή που πλήττεται από πυρκαγιά καθώς και την κατάργηση των διατάξεων του Ν. 3208/2003 με στόχο την πληρέστερη προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας.