~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Τοπική διαδικτυακή Εφημερίδα * με νέα για την Ανατολή Νέας Μάκρης * συντάκτης Πάνος Σ. Αϊβαλής * τηλ.: 22940 99125 - ώρες 12.00 -14.00 μ.μ. * επικοινωνία email: kepeme@gmail.com * Σελίδες επικοινωνίας των κατοίκων της περιοχής * για μια ανθρώπινη συνοικία των Ονείρων * με ελεύθερους χώρους και παιδότοπους * δεινά = [γεγονότα συνήθ. απρόσμενα, που φέρνουν στον άνθρωπο μεγάλη δυστυχία συμφορές]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ροή ειδήσεων

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2009

Σχέδια Νόμου για τα Δάση & καμμένες εκτάσεις
Διαβάστε το πλήρες σχέδιο νόμου* για την προστασία των δασών και την αντίστοιχη εισηγητική έκθεση **

Την αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών σε όλες τις καμμένες δασικές εκτάσεις της Αττικής και ίδρυση Υπηρεσίας Κατεδαφίσεων τυχόν αυθαιρέτων στις εκτάσεις αυτές, προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος που εγκρίθηκε σήμερα από το υπουργικό συμβούλιο.


ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ


ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Άρθρο 1
Αναστολή έκδοσης οικοδομικών Αδειών και απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών
1. Αναστέλλεται η έκδοση οικοδομικών αδειών και απαγορεύεται η εκτέλεση οποιασδήποτε οικοδομικής εργασίας σε όλα τα γήπεδα και οικόπεδα που βρίσκονται εν όλω ή εν μέρει εντός του περιγράμματος των καμένων περιοχών του Νομού Αττικής, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2009, όπως το περίγραμμα αυτό αποτυπώνεται στο προσαρτημένο Παράρτημα Α
2. Η αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και η απαγόρευση εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών ισχύουν για τις εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλεων και εκτός ορίων οριοθετημένων οικισμών, μέχρι την κύρωση των δασικών χαρτών, και για τις εκτάσεις εντός σχεδίου πόλεων και ορίων οριοθετημένων οικισμών μέχρι την κήρυξη ως αναδασωτέων των δασών και δασικών εκτάσεων των περιοχών της προηγούμενης παραγράφου. Οι σχετικές πράξεις πρέπει να εκδοθούν εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος.
3. Οι πράξεις κήρυξης της αναδάσωσης και κύρωσης των δασικών χαρτών δημοσιεύονται και στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής.
Άρθρο 2

   Εξαιρέσεις  
1. Από την αναστολή του προηγούμενου άρθρου εξαιρούνται :
α) η έκδοση οικοδομικών αδειών επισκευής και η εκτέλεση των σχετικών εργασιών, μόνο για τα νομίμως υφιστάμενα κτίσματα, που υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν από τις ως άνω πυρκαγιές.
β) η έκδοση οικοδομικών αδειών για δημόσια έργα και έργα υποδομής για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης
2. Η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών για την ανέγερση κτισμάτων εντός του περιγράμματος των περιοχών της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος για τα οποία είχε εκδοθεί οικοδομική άδεια επιτρέπεται μόνο μετά από αυτοψία της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου της επόμενης παραγράφου, για τη διαπίστωση της θέσης του γηπέδου και της ακριβούς τοποθέτησης του κτίσματος.
3. Εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, για την εφαρμογή των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, Ειδικές Επιτροπές Ελέγχου. Στις Επιτροπές θα συμμετέχουν ένα μέλος από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, ένα μέλος από το οικείο Πολεοδομικό Γραφείο της περιοχής και ένα μέλος από το οικείο Δασαρχείο.

Άρθρο 3
Γεωγραφικές Συντεταγμένες Γηπέδων και Κτισμάτων
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στο στέλεχος κάθε άδειας οικοδομής που εκδίδεται, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο 2, αναγράφονται υποχρεωτικά οι γεωγραφικές συντεταγμένες του γηπέδου, οικοπέδου καθώς και του υπό ανέγερση κτίσματος ή της κατασκευής. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις εκτάσεις και τα κτίσματα που αναφέρονται στα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν τις πράξεις χαρακτηρισμού του άρθρου 14 του Ν. 998/79.

Άρθρο 4
Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων
1. Ιδρύεται Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων, ως Τμήμα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 4, 5, 6 και 7 του Ν 2947/2001 (ΦΕΚ Α’228) και του Π.Δ. 165/2003 (ΦΕΚ Α’ 137), υπαγόμενη στον Γενικό Επιθεωρητή, είναι αρμόδια για τον εντοπισμό αυθαιρέτων κατασκευών εντός των εκτάσεων των περιοχών του περιγράμματος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης
2. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Κατεδαφίσεων ασκούνται σε συνεργεία προς τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις αρμοδιότητες άλλων οργάνων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζονται θέματα συγκρότησης, οργάνωσης και λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Κατεδαφίσεων.

Άρθρο 5
Σύστημα Τηλεπισκόπησης Χαρτογράφησης
1. Η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» θέτει σε λειτουργία υπό την εποπτεία του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος που συγκροτήθηκε με τον Ν. 1647/1988 (ΦΕΚ Α’ 141) νόμου, σύστημα τηλεπισκοπικής περιοδικής χαρτογράφησης του Νομού Αττικής και ενημερώνει εντός του πρώτου τριημέρου κάθε ημερολογιακού μήνα την Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων του άρθρου 4 του παρόντος νόμου για κάθε νέο κτίσμα που εντοπίζεται στο χάρτη σε γήπεδο εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οριοθετημένων οικισμών στις περιοχές του περιγράμματος του άρθρου 1, το οποίο εμφανίζει στο χάρτη αναφέροντας υποχρεωτικά τις γεωγραφικές συντεταγμένες του κτίσματος. Με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία του ως άνω συστήματος  

Άρθρο 6
Στο Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ Α’ 275) «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» προστίθεται άρθρο 27Α, ως ακολούθως:

«Άρθρο 27Α
Επιτάχυνση της διαδικασίας κύρωσης δασικών χαρτών Νομού Αττικής»
Η κύρωση των δασικών χαρτών για το Νομό Αττικής γίνεται ως εξής:
1. Η ανάρτηση του δασικού χάρτη και η παράλληλη τοιχοκόλληση της πρόσκλησης διενεργούνται, το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την θεώρηση του δασικού χάρτη από την αρμόδια δασική υπηρεσία. Η θεώρηση του δασικού χάρτη από τη δασική υπηρεσία ολοκληρώνεται εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή του σε αυτήν.
2. Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά στην αμφισβήτηση του δασικού χαρακτήρα των εμφανιζόμενων στο χάρτη δασικών εκτάσεων. Κατά τη διαδικασία των αντιρρήσεων δεν επιτρέπεται να τεθούν ή να προβληθούν θέματα ιδιοκτησίας, ούτε να θιγούν δικαιώματα του Δημοσίου ή ιδιωτών. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τριμελής επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος. H επιτροπή αποτελείται από έναν ειρηνοδίκη με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία ως πρόεδρο, οριζόμενο κατά την κείμενη για τους δικαστικούς λειτουργούς νομοθεσία, καθώς επίσης έναν δασολόγο και έναν τοπογράφο μηχανικό. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο γραμματέας της επιτροπής. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΚΧΕ καθορίζεται επίσης ο ανώτατος αριθμός αντιρρήσεων που μπορεί να εξετάσει κάθε επιτροπή ανά συνεδρίαση, καθώς και η αμοιβή των μελών της. Ανάλογα με την αποδοχή ή την απόρριψη της αντίρρησης διορθώνεται ή μη και ο δασικός χάρτης.
3. Η κύρωση του δασικού χάρτη από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας διενεργείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την αναμόρφωση του δασικού χάρτη ή την απόρριψη των αντιρρήσεων, με βάση την προηγούμενη διαδικασία.
4. Μετά την κύρωσή του ο δασικός χάρτης καθίσταται οριστικός και/ή λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη σε κάθε διοικητική ή δικαστική διαδικασία. Επί των οριστικών δασικών χαρτών σημειώνονται οι περίμετροι όλων εν γένει των δασικών εκτάσεων, στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η αναμόρφωση κυρωθέντος δασικού χάρτη με προσθήκη ή διαγραφή εκτάσεων πρέπει να στηρίζεται σε διοικητικές πράξεις, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας, και κυρώνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, που λαμβάνεται μετά από εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Δασών.
5. Οι περιοχές του Νομού Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2009 εφόσον δεν έχουν κηρυχθεί υπό κτηματογράφηση, κηρύσσονται υποχρεωτικά εντός μηνός από την ισχύ του παρόντος νόμου υπό κτηματογράφηση και η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» αναθέτει μελέτη σύνταξης του οικείου δασικού χάρτη κατά τις κείμενες διατάξεις.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Άρθρο 7
Κτηματογράφηση και σύνταξη δασικού χάρτη σε περίπτωση πυρκαγιάς
Οι περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιά και δεν τελούν ή έχουν κηρυχθεί υπό κτηματογράφηση, κηρύσσονται αμέσως υπό κτηματογράφηση εντός μηνός από την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» αναθέτει άμεσα την σύνταξη δασικού χάρτη της πληγείσας περιοχής κατά τις κείμενες διατάξεις.


Άρθρο 8
Κατάργηση διατάξεων του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ Α’ 303)
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ Α’ 303), καταργείται. Οι παράγραφοι 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, όπως ισχύει αναριθμούνται σε 3, 4, 5, και 6 αντιστοίχως.
2. Η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ Α’ 303) δεν εφαρμόζεται για τα πρωτόκολλα της παρ. 5 του άρθρου 114 του Ν. 1892/1990, τα οποία εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Άρθρο 9
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
                **ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ               

Με το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου επιδιώκεται αφενός η αποτελεσματική προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2009 και αφετέρου καταργούνται διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Περί προστασίας δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» και λαμβάνεται πρόνοια για την άμεση κτηματογράφηση και σύνταξη δασικών χαρτών σε όποια περιοχή της χώρας πλήττεται από πυρκαγιά.

Η προστασία των εκτάσεων του Ν. Αττικής, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2009, επιτυγχάνεται με την αναστολή της έκδοσης οικοδομικών αδειών και εργασιών, για τις εντός σχεδίου πόλεων και ορίων οροθετημένων οικισμών μέχρι την κήρυξη της έκτασης ως αναδασωτέας και για την εκτός σχεδίου πόλεων και ορίων οροθετημένων οικισμών μέχρι την κύρωση των δασικών χαρτών τω περιοχών αυτών.

Στην κατεύθυνση αυτή κινείται και η ίδρυση της Ειδικής Υπηρεσίας Κατεδαφίσεων, η οποία θα εντοπίζει και θα κατεδαφίζει τις αυθαίρετες κατασκευές που εντοπίζονται με τηλεσκοπική χαρτογράφηση από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Για την αντιμετώπιση των ζημιών από τις πυρκαγιές προβλέπονται εξαιρέσεις στην έκδοση οικοδομικών αδειών και οικοδομικών εργασιών για τα νομίμως υφιστάμενα κτίσματα που υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν από την πυρκαγιά, καθώς και για τα δημόσια έργα και έργα υποδομής τα οποία έχουν ήδη χωροθετηθεί.
Για την επιτάχυνση των διαδικασιών σύνταξης και κύρωσης των δασικών χαρτών προβλέπονται ρυθμίσεις που καθορίζουν τους χρόνους ανά στάδιο μέχρι την κύρωση τους.

Για πλήρη διαφάνεια, θα αναρτώνται στον διαδικτυακό τύπο της Περιφέρειας Αττικής όλες οι αποφάσεις που αφορούν την κήρυξη της έκτασης ως αναδασωτέας, κύρωσης των δασικών χαρτών, εντοπισμού και κατεδάφισης αυθαιρέτων.

Στο Σχέδιο Νόμου υπάρχουν και οι λοιπές ρυθμίσεις που αφορούν το σύνολο της χώρας και οι οποίες αναφέρονται στην άμεση κήρυξη υπό κτηματογράφηση και παράλληλη σύνταξη δασικού χάρτη για κάθε περιοχή που πλήττεται από πυρκαγιά καθώς και την κατάργηση των διατάξεων του Ν. 3208/2003 με στόχο την πληρέστερη προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας.

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2009

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ: ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΝΑΥΑΓΙΑ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΕΥΒΟΪΚΟ


Ο Νότιος Ευβοϊκός, αποτέλεσε από την 3η χιλιετία π.Χ. και για πολλούς αιώνες, ένα στρατηγικό δίαυλο επικοινωνίας και μεταφοράς ανθρώπων, προϊόντων και ιδεών.

Η ανέλκυση του «έφηβου του Μαραθώνα», πυροδότησε τη διενέργεια υποβρυχίων αρχαιολογικών ερευνών, από το 1952.

Το 95% του βυθού του Νοτίου Ευβοϊκού παραμένει αρχαιολογικά ανεξερεύνητο. Από το 2006, ένα φιλόδοξο ερευνητικό πρόγραμμα αναζητά, καταγράφει και μελετά τα αρχαία ναυάγια του Νοτίου Ευβοϊκού. Την επιτυχώς εξελισσόμενη αυτή έρευνα θα παρουσιάσει ο αρχαιολόγος κ. Γεώργιος Κουτσουφλάκης υπεύθυνος των ερευνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την  Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2009
http://www.marathon.gr/pdf/prosklisi%2029-11-09%20arxaia%20nauagia.pdf

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - Παύση λειτουργίας σχολείων από 26/11

Στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδιασμού για την παρακολούθηση της εξέλιξης της νέας γρίπης μετά την εισήγηση της Διεύθυνσης Υγείας της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με τα στοιχεία που απέστειλαν οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής, όπως καθορίζεται από τη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής Λ. Κουρής, αποφάσισε την παύση λειτουργίας από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου και για επτά (7) ημέρες των παρακάτω τμημάτων:

   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   

•6ο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αχαρνών
•12ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών
•2ο Νηπιαγωγείο Καλυβίων
•2ο Νηπιαγωγείο Αρτέμιδας
•Νηπιαγωγείο Αφιδνών
•1ο Νηπιαγωγείο Εκπαιδευτηρίων «Νέας Γενιάς Ζηρίδη»
•1ο Δημοτικό Σχολείο Εκπαιδευτηρίων «Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου» :τμήματα Α3, Ε2, Ε4
•26ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών: τμήματα Γ1, Ε2, Στ1
•1ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης :τμήμα Δ2
•2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης: όλα τα τμήματα
•4ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας: όλα τα τμήματα
•Δημοτικό Σχολείο Αγ. Μαρίνας Ν. Μάκρης: τμήματα Γ1, Ε1, Στ2
•  Δημοτικό Σχολείο Ανατολής Ν. Μάκρης : τμήματα Α3, Β2, Δ3, Στ2  
•3ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας: τμήμα Β2
•6ο Δημοτικό σχολείο Αρτέμιδας; :τάξεις Γ, Δ
•Δημοτικό Σχολείο Μαραθώνα :τμήματα Α2, Β1
•2ο Δημοτικό Σχολείο Ραφήνας : τμήματα Α2, Β1
•1ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Στεφάνου: όλα τα τμήματα
•Δημοτικό Σχολείο Εκπαιδευτηρίων «Νέας Γενιάς Ζηρίδη» :τμήμα Δ3
•Α' Τοσίτσιο Δημοτικό Σχολείο Εκάλης: τμήματα Δ2, Στ1
•Γ' Τοσίτσιο Δημοτικό Σχολείο Εκάλης: όλα τα τμήματα
•2ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών :τμήματα Α2, Στ1
•Δημοτικό Σχολείο Βουλιαγμένης: τμήμα Στ2
•1ο Δημοτικό Σχολείο Διονύσου: τάξη Δ


   ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ    

•Γυμνάσιο Εκπαιδευτηρίων «Κωστέα-Γείτονα»: όλα τα τμήματα
•8ο Γυμνάσιο Αχαρνών: Τμήμα Β3
•Γυμνάσιο Εκπαιδευτηρίων «Νέα Γενιά Ζηρίδη» : Τμήμα Α1
•             2ο Γυμνάσιο Ν. Μάκρης: όλα τα τμήματα             
•3ο Γυμνάσιο Παλλήνης: όλα τα τμήματα
•2ο Γυμνάσιο Γλυκών Νερών: όλα τα τμήματα
•2ο Γυμνάσιο Παιανίας: τμήματα Β3, Γ4
•                 1ο Γυμνάσιο Ν. Μάκρης: τμήμα Α3                         
•Γυμνάσιο Εκπαιδευτηρίων «Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου» :τμήματα Γ1, Γ2
•1ο Γυμνάσιο Παιανίας: τμήμα Α1
•Γυμνάσιο Ραφήνας: όλα τα τμήματα
•1ο Γυμνάσιο Βάρης: τμήμα Β4
•Γυμνάσιο Θρακομακεδόνων: όλα τα τμήματα
•1° Λύκειο Βούλας: τμήμα Α4
•Α' Τοσίτσειο-Αρσάκειο Λύκειο Εκάλης: όλα τα τμήματα
•Β' Τοσίτσειο-Αρσάκειο Λύκειο Εκάλης: όλα τα τμήματα
•2° Λύκειο Γέρακα: όλα τα τμήματα
•Λύκειο Παιανίας: τμήμα Α4
•           Λύκειο Ν. Μάκρης :τμήμα Α3                     
•Λύκειο Εκπαιδευτηρίων «Κωστέα-Γείτονα»: όλα τα τμήματα
•Λύκειο Αρτέμιδας: τμήμα Α3
•1ο Λύκειο Αχαρνών: τμήμα Α1
•2ο Λύκειο Γέρακα: όλα τα τμήματα
•Λύκειο Άνοιξης: όλα τα τμήματα

Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2009

Δήλωση του ΒΑΣΙΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Για την Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πρόεδρος
Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας
& Δικαιωμάτων Του Ανθρώπου
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ
Περιφέρειας Αττικής
Χαριλάου Τρικούπη 41,106 81 Αθήνα
Τηλ. 210-8542901 & 210-8542254
Fax 210-8542813Αθήνα, 19-11-2009

Δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας & Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής, Βασίλη Οικονόμου, για την 19η Νοεμβρίου ( Παγκόσμια Ημέρα κατά της κακοποίησης του παιδιού) & την 20η Νοεμβρίου ( Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού)Η 19η Νοεμβρίου έχει κηρυχθεί Παγκόσμια Ημέρα κατά της κακοποίησης του παιδιού. Η επιλογή αυτής της ημέρας έγινε προκειμένου να συνδυαστεί με την 20η Νοεμβρίου που είναι η Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Πρόκειται για ένα σημαντικό διήμερο για την παγκόσμια κοινότητα καθώς είναι αφιερωμένο ουσιαστικά στο μέλλον, στις γενιές που έρχονται και των οποίων τα δικαιώματα οφείλουμε όλοι να προστατεύουμε. Η καθιέρωση των δύο αυτών ημερών καταδεικνύει την ύπαρξη προβλημάτων στην παγκόσμια αλλά και στην ελληνική κοινωνία τόσο όσον αφορά στο σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών, όσο και πολύ περισσότερο στα όλο και αυξανόμενα φαινόμενα κακοποίησης των παιδιών. Κατά το διήμερο αυτό οι σκέψεις των περισσοτέρων στρέφονται στις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης εκατομμυρίων παιδιών ανά τον κόσμο, στα δικαιώματά τους για την προστασία από κάθε είδους κακοποίηση και εκμετάλλευση, στο δικαίωμά τους στην υγεία, στην παιδεία, στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, στην διασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης.
Συνήθως αυτές τις μέρες η προσοχή όλων εστιάζεται στις χώρες του τρίτου κόσμου όπου χιλιάδες παιδιά πεθαίνουν καθημερινά λόγω έλλειψης τροφής, συμμετοχής τους σε πολεμικές συρράξεις και έλλειψης στοιχειώδους ιατρικής περίθαλψης αφού δεν υπάρχουν ανεπτυγμένες δομές κοινωνικής πρόνοιας και η φροντίδα των παιδιών επαφίεται κατά κύριο λόγο στην δραστηριοποίηση διεθνών οργανισμών.
Στην Ελλάδα, μια χώρα ελεύθερη και δημοκρατική, τα δικαιώματα των παιδιών όπως και εν γένει τα ανθρώπινα δικαιώματα προστατεύονται από το Σύνταγμα και υπάρχουν ανεπτυγμένες δομές κοινωνικής πρόνοιας ικανές να παρέχουν ένα «δίχτυ» προστασίας στα παιδιά που είναι θύματα κακοποίησης και εκμετάλλευσης. Τα τελευταία όμως χρόνια όλο και περισσότερα φαινόμενα κακοποίησης έρχονται στην δημοσιότητα, όλο και περισσότερα περιστατικά καλούνται να αντιμετωπίσουν τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας, όλο και περισσότερα είναι τα παιδιά «των φαναριών» που εξαναγκάζονται στην εργασία από γονείς ή κηδεμόνες. Όλο και περισσότερα είναι επίσης τα παιδιά που πέφτουν θύματα παράνομων κυκλωμάτων που τα ωθούν στην πορνεία και στην πώληση και κατανάλωση ναρκωτικών ουσιών.
Η ανησυχητική αύξηση των περιστατικών στην χώρα μας πρέπει να μας κινητοποιήσει όλους και να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι χρειαζόμαστε ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών, πιο αυστηρή νομοθεσία ενάντια στην κακοποίησή τους, πιο πολλές και πιο αποτελεσματικές δομές υποστήριξης των παιδιών που πέφτουν θύματα τραγικών συμπεριφορών και αρρωστημένων πράξεων.
Στόχος όλων των μελών της Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής, της οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω, είναι να προτείνουμε ένα νέο σύστημα ενάντια στην κακοποίηση των παιδιών το οποίο θα περιλαμβάνει πιο οργανωμένες δομές, πιο αποτελεσματική παρέμβαση, λιγότερη γραφειοκρατία και θα μας επιτρέψει να προστατέψουμε καλύτερα τα παιδιά. Οφείλουμε ως κράτος να φροντίσουμε ώστε τα παιδιά να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να γνωρίζουν επίσης το που πρέπει να απευθύνονται όταν θεωρούν ότι αυτά παραβιάζονται. Οφείλουμε να επαγρυπνούμε όλοι και να καταγγέλλουμε κάθε περίπτωση που κρίνουμε ότι τα δικαιώματα των παιδιών υπονομεύονται. Πολύ περισσότερο οφείλουμε όλοι να παρεμβαίνουμε σε όλες τις περιπτώσεις κακοποίησης παιδιών και ανηλίκων.
Ελπίζω ότι η παγκόσμια κοινότητα και η χώρα μας θα φτάσουμε κάποια στιγμή σε ένα επίπεδο που θα μπορούμε να εξασφαλίσουμε τον σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των παιδιών και να εξαλείψουμε κάθε μορφή κακοποίησής των.
Με αφορμή τις δύο αυτές παγκόσμιες ημέρες θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι η αντιμετώπιση της κακοποίησης των παιδιών και η εξασφάλιση του απόλυτου σεβασμού των δικαιωμάτων τους είναι προσωπική υπόθεση όλων μας. Όσο οι πολίτες και η πολιτεία κλείνουμε τα μάτια στα υπάρχοντα προβλήματα τόσο αυτά θα αυξάνονται και τόσο πιο τραγικά αποτελέσματα θα έχουν στο κοινωνικό σύνολο.

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2009

Eνα στολίδι στη γειτονιά μας στην Ανατολή με φρέσκα φρούτα και λαχανικά σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα


 ...στην Ανατολή Νέας Μάκρης
Ο Δημήτρης και ο Γιάννης έστησαν με μεράκι και αγάπη
 την "ΦΡΟΥΤΟΠΙΑ" 
και σας περιμένουν να προμηθευτείτε
τα φρέσκα λαχανικά σας για την Μεσογειακή κουζίνα
αλλά και τα φρούτα εποχής ή ξύλα για το τζάκι σας...
ακόμα μπορείτε να δώσετε την παραγγελία σας
και να έρθουν  στο σπίτι σας...


τηλέφωνο παραγγελιών:  22940-98255  22940-98255

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2009

Η πρώτη αναδάσωση στα καμένα των καλοκαιρινών πυρκαγιών του 2009
3η Δενδροφύτευση Πεντελικού

Green Belt - Πράσινη Ζώνη M.K.O


Η πρώτη αναδάσωση στα καμένα των καλοκαιρινών πυρκαγιών του 2009, πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 13 Νοεμβρίου από την Μ.Κ.Ο GREEN BELT  http://www.greenbelt.gr/


Συγκεκριμένα αναδασώθηκε η θέση Καλλιθέα στο Δήμο Παλαιάς Πεντέλης στο Πεντελικό Όρος.
Στην αναδάσωση συμμετείχαν δημόσια σχολεία του Λεκανοπεδίου Αθηνών, ενώ χορηγός ήταν η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού περιβαλλοντικού προγράμματός της.

Στην αναδάσωση συμμετείχε και ο αμερικανός Πρέσβυς όπως επίσης και πλήθος εργαζομένων της πρεσβείας των Η.Π.Α.

Επόμενο ραντεβού τη Κυριακή 13 Δεκεμβρίου στον Κοκκιναρά Πεντέλης για να φυτέψουμε 100.000 δένδρα!Συγχαρητήρια παιδιά είμαστε μαζί σας... οι κάτοικοι της Ανατολής Νέας Μάκρης... που επιβάλλεται να βγούμε από τα σπίτια και να στρωθούμε στην αναδάσωση των καμένων... όλοι μαζί
Φωτογραφίες: Fun Page:
http://www.facebook.com/photo.phppid=2786146&id=30798287861#/photo.php?pid=2786145&id=30798287861&fbid=168694217861
Group:
http://www.facebook.com/group.php?v=photos&gid=33629678729


Vasilis Xipolitas 13 Νοεμβρίου

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2009

επικίνδυνο σημείο Στη διασταύρωση της Λεωφόρου Διονύσου και Ελευθερίας στη Ν. Μάκρη...


Κύριε Αϊβαλή καλημέρα σας.


Σας στέλνω την απάντηση της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής για το επικίνδυνο σημείο στην διασταύρωση Λεωφόρου Διονύσου –Ελευθερίας στην Νέα Μάκρη.
Δεν έχω περάσει από την περιοχή και δεν ξέρω αν τουλάχιστον έχουν κάνει τις απαραίτητες διαγραμμίσεις όπως υποσχέθηκαν μέχρι να γίνει η σχετική μελέτη για την τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών και ανάλογης σήμανσης.
Με εκτίμηση
Χρυστάλλα Χαραλαμπίδου
* * * *Kαλημέρα κα Χαραλαμπίδου,
Ειλικρινά θέλω να σας ευχαριστήσω γι' όλη αυτή την καλή προσπάθεια που έχετε κάνει. Πολλά συγχαρητήρια, τόσο από εμένα προσωπικά όσο και από όλα τα παιδάκια που ζουν και κινούνται εδώ στην Ανατολή της Νέας Μάκρης.
Ο Θεός να σας έχει πάντα καλά.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Πάνος Αϊβαλής
κάτοικος Ανατολής Νέας Μάκρης

* * * *

Χαραλαμπίδου Χρυστάλλα
Ελευθερίου Βενιζέλου 80
Ζωγράφου Τ. Κ. 15773


24 Ιουνίου 2009
Προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Υπ’ όψιν κ. Λαούτατζη

Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής
17ο χιλ. Λεωφ. Μαραθώνος
Τ. Κ.15351


Κύριε Λαούτατζη,

Σας επισημαίνω ένα άκρως επικίνδυνο σημείο στη διασταύρωση της Λεωφόρου Διονύσου και Ελευθερίας στη Ν. Μάκρη, κοντά στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία.
Στη διασταύρωση αυτή έχουν γίνει σοβαρά τροχαία ατυχήματα και δυστυχώς θανατηφόρα με θύματα μάλιστα μικρά παιδιά του παραπλήσιου Δημοτικού Σχολείου.
Η σήμανση για σημείο σαν αυτό σε κατοικημένη περιοχή όπου διέρχονται καθημερινά πεζοί και κυρίως μικρά ανυποψίαστα παιδιά, είναι ελλιπής.
Παρακαλώ πολύ να γίνει αυτοψία και να ακολουθηθεί η απαραίτητη διαδικασία ούτως ώστε:

Να τοποθετηθούν φωτεινοί σηματοδότες για την κυκλοφορία οχημάτων.
Να τοποθετηθεί φωτεινή σηματοδότηση για τους πεζούς
Να γίνει η απαραίτητη διαγράμμιση της διάβασης πεζών.
Επειδή η Λεωφόρος Διονύσου είναι κατηφορική και το όριο ταχύτητας δεν τηρείται παρ’ όλο που επισημαίνεται από πινακίδα, πρέπει να τοποθετηθεί πριν από τη διασταύρωση πινακίδα η οποία να προειδοποιεί τους οδηγούς ότι θα ακολουθήσει φωτεινή σηματοδότηση.
Σας στέλλω το τελευταίο μου άρθρο με τίτλο «Εγκληματική άγνοια και ανοργανωσιά σε θέματα οδικής ασφάλειας» και σας ευχαριστώ πάρα πολύ εκ των προτέρων.
Αριθμός Πρωτοκόλλου 5645 01/07/09
Το έχει χρεωθεί ο κ. Γιώτης

Με εκτίμηση
Χρυστάλλα Χαραλαμπίδου

E-Mail Chrystalla57@gmail.com
chrystalla@tellas.gr
http://greekroadsafety.blogspot.com/
http://educationsuggestions.blogspot.com/
ΤΗΛ. 210-7780402 210-7780402
FAX. 210-7799693
Κιν. 6977786002 6977786002
* * ** * *

Εγκληματική Άγνοια και Ανοργανωσιά σε θέματα Οδικής Ασφάλειας


της Χρυστάλλας ΧαραλαμπίδουΤο Ελληνικό Κράτος αναθέτοντας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης την αρμοδιότητα σήμανσης και σηματοδότησης της περιοχής τους, παράτησε ουσιαστικά τους πολίτες απροστάτευτους στα χέρια τεχνικών υπηρεσιών Δήμων και Νομαρχιών με προσωπικό απαρτιζόμενο από υπαλλήλους ασχέτων ειδικοτήτων και χωρίς τα απαραίτητα προσόντα και εκπαίδευση στον τομέα αυτό.
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ο.Κ. ασκεί σε όλη τη χώρα την εποπτεία και παρέχει τις οδηγίες για θέματα κυκλοφοριακής σήμανσης, αγνοεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το ίδιο άρθρο: «Σε περίπτωση που τα αρμόδια όργανα της διαπιστώσουν ελλιπή ή εσφαλμένη σήμανση …. από τις προς τούτο αρμόδιες υπηρεσίες (τεχνικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.) είναι υποχρεωμένη να τις καλεί προς εκτέλεση των αναγκαίων ενεργειών.... .τάσσοντας τους σχετική προθεσμία ενέργειας. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τα αρμόδια όργανα της Γ.Γ.Δ.Ε. δύνανται να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες καθ’ υποκατάστασή των».
Στην Ελλάδα, στην χώρα που είναι ΠΡΩΤΗ σε θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι υπεύθυνοι των Δήμων θεωρούν περιττή π.χ. τη διαγράμμιση της διάβασης πεζών στα φανάρια. Το χειρότερο είναι ότι έστω κατόπιν καταγγελίας δεν γίνεται αντιληπτό το λάθος για να διορθωθεί. Αξιοθρήνητο και εγκληματικό όταν καταγγέλλοντας το γεγονός σε «υπεύθυνους» της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ και μάλιστα τονίζοντας σύμφωνα με ποιο άρθρο του ΚΟΚ η εν λόγω Γραμματεία έχει κάποιες υποχρεώσεις, παίρνεις γραπτή απάντηση ότι αρμόδιες είναι μόνο οι υπηρεσίες του Δήμου στον οποίο έχει τεθεί η αρμοδιότητα αυτή.
Οι Δήμαρχοι, πρώτον λόγω άγνοιας και δεύτερον πεπεισμένοι ότι στην πραγματικότητα δεν ελέγχονται από κανένα, τουλάχιστο στο θέμα της οδικής ασφάλειας, απαξιούν όχι μόνο να δράσουν αλλά και να απαντήσουν.
Δρόμοι των οποίων την αρμοδιότητα συντήρησης έχει το ίδιο το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, ο κατ’ εξοχήν φορέας υπεύθυνος για την σήμανση και σηματοδότηση ολόκληρης της επικράτειας, έχουν υποτυπώδη μεν κατακόρυφη σήμανση, ανύπαρκτη δε οριζόντια, προσβάλλοντας, ντροπιάζοντας και εκθέτοντας σε κίνδυνο όλους τους Έλληνες. Κάποιοι «υπεύθυνοι» κρατούν την ασφάλεια, την σωματική ακεραιότητα και την ζωή μας στα χέρια τους, παραβλέποντας το γεγονός ότι στους δρόμους κυκλοφορούμε ΑΝΘΡΩΠΟΙ και ότι δεν υπογράψαμε με αυτούς τους κυρίους κανένα συμβόλαιο.
Το Υπουργείο Παιδείας μιλά για δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού μαθημάτων κυκλοφοριακής αγωγής το οποίο οι μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χρησιμοποιούν στα λειτουργούντα πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής. Μιλά επίσης για προαιρετικά μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής τα οποία θα έπρεπε να διδάσκονται βάσει Υπουργικών αποφάσεων στα πλαίσια των προγραμμάτων Αγωγής και Υγείας τόσο στα Δημοτικά Σχολεία όσο και στα Γυμνάσια.
Στην Ελλάδα, στη χώρα που διατυμπανίζουμε ότι «ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ», που η συνείδηση οδικής ασφάλειας είναι ανεπτυγμένη σε αξιολύπητο βαθμό, το προνόμιο ορισμένων σεμιναρίων κυκλοφοριακής αγωγής, στα ελάχιστα λειτουργούντα πειραματικά πάρκα, έχουν μόνο ορισμένα δημοτικά σχολεία. Όσο αφορά την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μοναδική αναφορά στο θέμα γίνεται σε σχολικό βιβλίο μίας μόνο τάξης Γυμνασίου και με ελάχιστες μόνο σελίδες. Η πλειοψηφία των μαθητών Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας, δεν έχουν ποτέ παρακολουθήσει ένα σεμινάριο κυκλοφοριακής αγωγής. Γεγονός το οποίο ο καθένας μπορεί να διαπιστώσει ερωτώντας δειγματοληπτικά διδάσκοντες και μαθητές διαφόρων βαθμίδων της εκπαίδευσης.
Πως περιμένουμε αλήθεια να αναπτυχθεί η συνείδηση οδικής ασφάλειας τουλάχιστο στην νέα γενιά, όταν η κυκλοφοριακή αγωγή των μαθητών σ’ αυτό τον τόπο βρίσκεται ακόμα στο στάδιο του πειραματισμού και τα μεμονωμένα προγράμματα εκπαίδευσης των μαθητών σ’ αυτό το θέμα βρίσκονται μόνο καταγεγραμμένα στα χαρτιά;
Και ενώ σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες σκοπός είναι η εφαρμογή μιας πολιτικής μείωσης τροχαίων ατυχημάτων βασισμένη ουσιαστικά στην εκπαίδευση των πολιτών να τηρούν τον Κ.Ο.Κ., στην Ελλάδα συμβαίνει το εξής παράδοξο. Πολίτες προβαίνουν σε ψυχοφθόρες διαδικασίες και αγωνίζονται απεγνωσμένα για να πείσουν και να «εκπαιδεύσουν» τους αυτοαποκαλούμενους αρμόδιους κρατικούς φορείς που εμπλέκονται στο θέμα οδική ασφάλεια, ούτως ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να μπορέσουν να εκπαιδεύσουν τους πολίτες.
Σ’ ένα τέτοιο φαύλο κύκλο με «αναρμόδιους» αρμόδιους για σήμανση της χώρας, που δεν έγινε ακόμα κατανοητό ότι Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ και όπως κάθε επιστήμη πρέπει να αφήνεται στα χέρια ειδικών, που δεν έγινε κατανοητή η διαφορά μεταξύ πολιτικού μηχανικού και συγκοινωνιολόγου, που οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους δεν λειτουργούν, που οι νόμοι και η εκπαίδευση των μαθητών παραμένουν μόνο στα χαρτιά, είναι πραγματικά άξιον απορίας, με ποιο τρόπο μέχρι το 2010 θα μειωθούν οι νεκροί από τροχαία ατυχήματα κατά 50% σε σχέση με το έτος 2000 όπως είναι και ο Ευρωπαϊκός στόχος.

Μάλιστα κάτω από τέτοιες συνθήκες το τροχαίο στην Ελλάδα δεν πρέπει να θεωρείται «ατύχημα». Ο καθένας πρέπει να το θεωρεί «ευτύχημα» όταν καταφέρνει να γυρίζει σώος στο σπίτι του.

Επιβάλλεται:
Α) Να γίνει έλεγχος στις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες όλων των Ο.Τ.Α. για να διαπιστωθεί ποιες απ’ αυτές δεν απαρτίζονται από εξειδικευμένο προσωπικό.
Β) Να γίνουν ειδικά σεμινάρια σε υπαλλήλους της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με τα άρθρα του ΚΟΚ τα οποία τους αφορούν και από τα οποία απορρέουν υποχρεώσεις τους.
Γ) Η εν λόγω Γραμματεία πρέπει αυτεπάγγελτα να ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα αν οι Ο.Τ.Α. τηρούν τις οδηγίες σήμανσης.
Δ) Με τις παρούσες συνθήκες γενοκτονίας που επικρατούν στην χώρα, θα έπρεπε να εφαρμοστούν υποχρεωτικά σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προγράμματα εκπαίδευσης των μαθητών σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και ανάπτυξης συνείδησης οδικής ασφάλειας.
Ε) Στο θέμα οδική ασφάλεια επικρατεί εγκληματική άγνοια. Τόση που δεν καταλαβαίνουμε καν ότι χρειαζόμαστε πραγματική βοήθεια. Επειδή το Ελληνικό Κράτος έχει αποδείξει ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ούτε με την σήμανση ούτε με την σηματοδότηση των δρόμων του, επιβάλλεται να ζητηθεί βοήθεια από χώρες με μειωμένο αριθμό τροχαίων ατυχημάτων σε θέματα οργάνωσης, εκπαίδευσης, σήμανσης και σηματοδότησης. Πρέπει να δεχτούμε την βοήθειά των χωρών αυτών και να σταματήσουμε τους πειραματισμούς εις βάρος της ανθρώπινης ζωής και σωματικής ακεραιότητας. Είναι κρίμα κι άδικο να χάνονται ανθρώπινες ψυχές λόγω αμάθειας και ανοργανωσιάς.
Οι ανωτέρω εισηγήσεις έγιναν στα αρμόδια Υπουργεία καθώς και στο Πολιτικό γραφείο του κ. Πρωθυπουργού. Επιστολή δε διαμαρτυρίας για την μη άσκηση των υποχρεώσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. έχει αποσταλεί προς όλα τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2009

Συνέντευξη της Υφυπουργού Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

Σημεία από την Συνέντευξη της Υφυπουργού Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
Εύη Χριστοφιλοπούλου
Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ. Περιφέρειας Αττικής 
 στο Ραδιόφωνο της ΝΕΤ 105.8Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να περιορίσει κανείς τις δαπάνες. Έναν τέτοιο τρόπο επιχειρούμε συστηματικά στο Υπουργείο Παιδείας, και πιστεύω, ότι στην αρχή του επόμενου σχολικού έτους, θα έχουμε αρκετή εξοικονόμηση πόρων. Ζητούμενο είναι να υπάρξει ένας πλήρης εξορθολογισμός, του καθεστώτος αποσπάσεων, διορισμών, και μεταθέσεων των εκπαιδευτικών, σε συνεργασία μαζί τους.
Δεν αλλάζει μόνον ο νόμος πλαίσιο, δεν αλλάζει μόνο το σύστημα πρόσβασης στα πανεπιστήμια, αλλάζει η παιδεία. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα στο Υπουργείο Παιδείας, και όλη η ηγεσία του συνολικά έχουμε βάλει τον πήχη πολύ ψηλά. Θεωρούμε, λοιπόν, ότι οι αλλαγές πρέπει να επέλθουν, αρχής γενομένης από το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αλλάξουμε τον τρόπο που δουλεύει το σχολείο. Να σταματήσει να στοιβάζει γνώσεις στους μαθητές.
Αυτό που προέχει είναι να αυξήσουμε την αυτοτέλεια των εκπαιδευτικών μας ιδρυμάτων. Τα πανεπιστήμια οφείλουν να λειτουργούν αυτοτελώς, πιο ορθολογικά, και σε χωροταξικό σχεδιασμό ανάλογο στο πανελλήνιο. Ο νόμος πλαίσιο που θα προκύψει μετά την διαβούλευση και το διάλογο, θα είναι μια νομοθεσία που θα αυξάνει και θα κατοχυρώνει την αυτοτέλεια των πανεπιστημίων. Τις θετικές προτάσεις του διαλόγου που ήδη ολοκληρώνεται, και τα θετικά σημεία προηγούμενων νομοθεσιών, που αφορούν τόσο στα πανεπιστήμια όσο και στη δια βίου μάθηση, θα τις θέσουμε εκ νέου σε διαβούλευση και δεν αποκλείεται ορισμένα στοιχεία να κρατηθούν. Δεν ερχόμαστε να μηδενίσουμε, αλλά να κάνουμε άλματα μπροστά και αλλαγές μεγάλες.
Ο Γιώργος Παπανδρέου είπε, δε χρωστώ σε κανένα. Κάνεις από την κυβέρνηση δεν χρεωστάει σε κανέναν. Ο μόνος στον οποίον χρωστάμε είναι ο ελληνικός λαός. Και εμείς με τη σειρά μας στο Υπουργείο Παιδείας χρωστάμε πρώτα στην ελληνική οικογένεια, στο μαθητή, και στο φοιτητή, και μετά σε όλους του άλλους.

Τρίτη, 03 Νοέμβριος 2009 07:37
*δείτε και στο:


Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2009

Ν. Μάκρη: Σύντομα σε λειτουργία δημόσιο ασύρματο ίντερνετΟλοκληρώθηκαν με επιτυχία οι διαδικασίες του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού που αφορά την επιλογή αναδόχου με σκοπό την υλοποίηση της εγκατάστασης Δημόσιου Ασύρματου Δικτύου δωρεάν πρόσβασης στο Internet στην πόλη της Νέας Μάκρης.

Ο διαγωνισμός ανέδειξε ανάδοχο του έργου την εταιρία GLOBITEL Α.Ε. αντί του ποσού των 284.999,05.
Σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ Δήμου Νέας Μάκρης και της αναδόχου εταιρίας, προβλέπεται η παράδοση του έργου σε λειτουργία μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2009.* Αναρτήθηκε από Ανατολική Αττική